ازدواج پسران مجرد با زن های مطلقه صحیح است یا نه؟
ازدواج پسران مجرد با زن های مطلقه صحیح است یا نه؟ - مجموعهدانستنیهایقبلازازدواجازدلایلازدواجپسرانمجردب-ازدواج-پسران-مجرد-مطلقه-صحیح

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش دانستنیهای قبل از ازدواج:

مجموعهدانستنیهایقبلازازدواج

آکاایران: ازدواج پسران مجرد با زن های مطلقه صحیح است یا نه؟

ازدلایلازدواجپسرانمجردبازن هایمطلقه،داشتنتواناییبهتراینزناندرمدیریتیکزندگیاست

 

شایددراطرافیانتاندیدهباشیدکهیکپسرمجرد،برایازدواجسراغزنیمطلقهرفتهاستاتفاقیکهازنظراطرافیانمثبتارزیابینمیشودامااینروزهادرحالشیوعاست

 

یکیازدلایلاینانتخابباتجربهبودناینخانم هادرادارهزندگیاستاماقطعادلایلدیگریهمداردوبههمینعلتاستکهاینروزهابسیاریازکارشناسانبهریشه یابیاینمسئلهمی پردازند

دربیناطرافیان تانهمکهدقتکنیدچنینازدواج هاییرایادیده ایدیابیشازگذشتهدرموردآنشنیده ایدامااینکهاینازدواجتاچهاندازهازنظرمتخصصانحوزهروانشناسیپذیرفتهاست،بحثیجداستدکترمجد،روانپزشکومشاورخانوادهدرادامهدلایلگرایشبهاینازدواج هارابررسیمی کند 

زنمطلقهبافردیمثلخودشازدواجکند
درجایگاهیکمشاورخانواده،موافقباچنینازدواجوارتباطینیستمطبقیکزندگیاستاندارد،برایهدف گذاریازدواج هایطولانی مدتکهدرفرهنگمانقشمهمیدارد،مردهابهتراستبینچهارتاهفتسالبزرگ ترازخانم هاباشندزندگیبایکفردکم سنوسالیاپابهسنگذاشتهچندانخوشایندنیستدرواقعبهتراستزنمطلقهبامردیبزرگ ترازخودشکهاوهمتجربهجداییدارد،ازدواجکند


مادرهادرمیزانمهرورزیمتعادلباشند
اگرفرددرخانه ایبزرگشودکهمهرومحبتدرآنوجودداردومادرطبقتعریفنقششبااوبرخوردکند،دیگرکودکدرجوانیبهفکرداشتنمادردومنمی افتدالبتهبرعکساینموضوعهمصادقاست؛یعنیمهرورزیبیشازحدمادرکهباعثمی شودجوان هاباانتخابزن هایبزرگ تروپخته تربهدنبالیافتنمادردومباشند؛البتهشایدخودشانهممتوجهاینمسئلهنشوندواینتصمیمریشهدرناخودآگاهآنهاداشتهباشد


باورهایشکل گرفتهدرکودکی
یکیازدلایلیکهیکمردمجردجذبخانمیمطلقهمی شود،ایناستکهبهترازیکخانمجوانتواناییلازمبرایمدیریتیکزندگیراداردوباتجربه تراستاکثرافرادعمومابدوناطلاعاتومنطقوتنهابراساساحساس شانپیشقدممی شوندوتصمیم گیریمی کنند؛حتیاگرآنخانمبچههمداشتهباشد،می گویندمثلبچهخودمبزرگشمی کنماینهااشتباهاتکوچکینیستوناشیازباورهاییاستکهگاهیدرکودکیشکلگرفتهاست

ریشه هایانتخابهمسربهعنوانمادردوم
درروانپزشکیمبحثیبهنامادیپوسکامپلکسوجودداردکهبهمعنایعلاقهشدیدپسربهمادراستگاهیاوقاتدرپسربچه هایکوچکدیدهمی شودکهبهمادران شانمی گویندچهمی شودپدرفوتکندوماباهمازدواجکنیمآنهادرآیندههمعمومادل شانمی خواهدزنیمثلمادرشانراانتخابکننداینافراددرآیندهمستعدازدواجبازن هایپختهومطلقههستنداگرپسریازکودکیدچاراینمسئلهاست،چهخوبکهمادرشنسبتبهاینمسئلهآگاهیداشتهباشدواجازهدهدآنپسرزمانبیشتریراباپدرشبگذراندمادرهاییکهخیلیمهربانهستندونسبتبهپسران شانحساسیتبالاییدارند،بزرگ ترینخطارادرمواجههبااینپسرانمرتکبمی شونددرواقعپسرهادرسهتاششسالگیمی توانندزمانبیشتریرابامادربگذرانندامابعدازآنبهتراستبیشترباپدردرارتباطباشند

 

پکیجیازتسهیلات
موردتاثیرگذاربعدیدراینانتخاب هاتوجهبهدیدگاهاقتصادیاستچونخانم هایبیوهعموماثروتدارندودربرگزاریمراسمعروسیکم توقعهستندبههمینخاطراینمسئلهنقشمهمیدرانتخاباینزنهاتوسطپسرهایمجردداردداشتنمجموعه ایازاینتسهیلاتبرایهرپسرجوانییکآرزویدست نیافتنیاستزمانیکهاینآرزوتوسطخانممطلقه ایکهخانه،ماشینوثروتداردتامینمی شود،برایآنهاگزینهمناسبیمحسوبمی شود


جایگزینیبرایمهربانی هایمادربزرگ
مسلمازن هایمطلقه ایکهرفتارجذاب تریدارند،شانسبیشتریبرایانتخابشدنازجانبپسرهایمجرددارندزن هاییکهبهدلیلتجربهزناشوییقبلیمی دانندچطوربایدبامردانمعاشرتکنند؛چیزیکهقطعایکدخترجوانتجربهکمتریدراینزمینهداردبههمیندلیلاستکهخانم هاعمومادرازدواجدومموفق ترهستندزنمطلقهبهدلیلتجربهوپختگیبهترمی تواندیکمردجوانرادرزندگینگهداردپسرهاهمباکوچک تریناشاره ایازیکخانمیکهاتفاقامی تواندایفاگرنقشمادرهمباشد،دل خوشمی کننددرداخلخانهحتیحضوریکمادربزرگوخالهمهربانهماینتصوررادرمردجوانخانهبهوجودمی آوردکهکاشهمسرممثلمادربزرگمباشد

حسابرازوجوددرمیانمردان
گاهیپسرهاتصمیمبهانجامکاریمی گیرندکهتابهحالکسیدرخانوادهآنراانجامندادهاست؛مثلابا خانمیکهسالازخودشانبزرگ تراستازدواجمی کنندتاسرزبان هابیفتنداینمردهاازاینکههمهباآنهامخالفتکنندودرنهایتباقدرت نماییپیروزمیدانشوند،لذتمی برنددراینپسرها،فشارمضاعفخانوادهوعلاقه مندشدنبهخانممطلقهمنجربهازدواجمی شود  

 

,ازدواج,پسران,مجرد

زن هایمطلقه بارفتارجذاب ،شانسبیشتریبرایانتخابشدنازجانبپسرهایمجرددارند

 

سرویس دهیبدونقیدوشرط
دخترهایجوانبیشتربههمسران شانمی گویندچرابهاینخانمنگاهکردی؟چراوقتتراصرفمننمی کنی؟وامابااینکهیکخانممطلقههمچنینچیزهاییدرذهندارداماکمتربهزبانمی آوردچونهمسراولشراازدستدادهاستاینزن هاکمترمی گوینداینکاررابکنوآنکاررانکندرواقعکمتردستورمی دهندوبیشترکوتاهمی آیندچوننمی خواهندتجربهتلخقبلیدوبارهتکرارشوددراینزندگیعموماهمه چیزآمادهاستیکسرویسبدونقیدوشرطومسوولیتکهمتاسفانهپسرهایامروزیخیلیدنبالشهستند

سیاست هایبالغانهیکزنبراینگهداشتنزندگی
زنانبیوهبرایشوهرجوانآزادی هایبیشتریدرنظرمی گیرندکهدخترجواناینکاررانمی کندمردهادوستدارندآزادباشندوزن هایمطلقهعمومااینامکانرابهآنهامی دهندگاهیحتیحمایتمادرانهدارندوبرایمردهاتصمیممی گیرنداینمیزانتوجهبینیکخانمبیوهویکمردجوانبیشترپیشمی آیداینتوجه هابهصورتغیرمستقیمومادرانهاستخیلیازمردهابرایزن هایمطلقهبیشترخرجمی کنندآمارهانشانمی دهدمیزانمجادلاتوچالشدربینیکخانممطلقهویکمردجوانکمترازیکزوججواناستدرزوج هاییکههردوجوانهستند،درگیریبیشتراستاتفاقادربینخانم هایمطلقهوپسران جوان،خانمنقشبیشتریدرمدیریتزندگیدارداماکاملاسیاستمدارانه

نکتهنسلقبلآرام تررشدکردواینهمهفشاردرخانواده هاوجودنداشتولیمادرانایندورهوزمانهبهنسبتقبلمهربان تروحامی ترهستندشایداینمسئلهبهدلیلتوجهبیشتروتعدادکمتربچه هاستاماموارددیگریهمبهآنهااضافهشده؛مثلامرونهیبیشتربهبچه هاواتفاقاآزادگذاشتنآنهاوکاستنازفشارکاذبدرمقاطعینتیجهبهتریهممی دهد


اینازدواجکوتاه مدتاست
هرخانممطلقه ایقطعاحقانتخابوازدواجدارداماچهبهترکهبافردیمثلخودشازدواجکندازنظراکثرخانم هاهمجالبنیستکهبامردیکمسنوسالمراودهعاشقانهوازدواجداشتهباشندشایدبراییکزندگیکوتاه مدتجالبباشدولیبراییکازدواجتوامباآرامشهمیشگیخوشایندنخواهدبود؛به خصوصاینموضوعهمیشهبرایمردهایشکاکیکهاصراردارنداززندگیگذشتههمسرشانبدانندونسبتبهاینمسئلهسوءظندارند آزاردهندهخواهدبود

سنوتجربهدوبحثمجزا
سن،نقشتجربهرابازینمی کندیکدخترسالهبایکخانممطلقهسالهبسیارمتفاوتهستندنحوهنگهداریزندگیتوسطزنیکهتجربهقبلیداردبایکدخترمجردمتفاوتاستهمچنینارتباطجنسیبهطورمعمولبازنیکهقبلاتجربهداشتهبهترولذتبیشتریداردچوندربینروابطجنسیوعواطف،روابطجنسینقشمهم تریراایفامی کند 

معاشرتوخواستگاریکنید
انسانبهچیزهاییکهازآننهیمی شود،بیشترعلاقهپیدامی کندنقشپدرومادرهادرانتخاببهدلیلانتقادهاییکهمی کنند،همیشهمنفیاستجملاتیمثلاینکهسنتوکمتراست،اینخانمبچهداردوباعثمی شودکهپسرهابیشتربهاینخانم هاعلاقه مندشوندپسرهااگرقبلازازدواجزیادبهخواستگاریرفتهوباخانم هادرارتباطباشند،متوجهمی شوندکهانتخاباولهمیشهبهتریننیستتجربهخواستگاری هایقبلازازدواجبهانتخاببهتروآشناییبادیدگاه هایمختلفکمکمی کنددرابتدایکتابهنرعشقورزیدنآمده؛«آنکسیکهخیالمی کندهمهمیوه هادرهمانفصلمی رویدکهتوت فرنگی،ازانگورغافلاست»

آینده ایناکامدرانتظاراینسبکازدواج ها
آیندهچنینازدواج هاییعموماناکامخواهدبودچونپختگیبیشازحدزنهمگاهیخسته کنندهاستمردهاعمومادخترهایبانشاطونمایشیرامی پسندندواگرهمبهزنیمطلقهگرایشپیدامی کنند،حتمااینویژگیرادارد

 

باتوجهبهنظراتآقایدکترمجدراجعبهازدواجپسرانمجردبازن هایمطلقه

 

اینازدواجهابخشخوشبینانهایهمدارند

زنانمطلقهبهواسطهتجربههاییکهدرزندگیاولخودکسبکردهاند،تواناییمدیریتبهتریدرروابطدارندبههمیندلیلنظرپسرانمجردرابیشترجلبمیکننداینزنانمهارتهایخانهداری،ارتباطبااقوام،برخوردباهمسررادارندودیگرنیازینیستباشروعزندگیمشترک،بهآزمونوخطابپردازند

 

زنانمطلقهزنانیهستندکهدرصورتداشتنیکزندگیآرام،قدرموقعیترامیدانندوبرایبهترشدنزندگیتلاشمیکنندآنهاوضعیتبدتریراچشیدهاندوحاضرنیستندزندگیخوبامروزیشانرابهسادگیازدستبدهند

 

درکنارهمهاینهابهیادداشتهباشیدمطلقهبودندلیلیبرایانتخابنشدنبرایازدواجنیستدرزمانهفعلیکهآمارهایطلاقبسیاربالارفته،زنانجوانزیادیرامیبینیمکهشایددردههدومیااوایلدههسومزندگیخودباشندوباقابلیتهایبرجستهوشانخانوادگیواجتماعیبالاسابقهشکستراداشتهباشندبنابراینازنگاهسنتیوقضاوتنادرستدربارهاینزنانفاصلهبگیریدوبراساسواقعیاتموجودانتخابکنید


توصیهمیشودقبلازچنینازدواجیحتمابایکمتخصصمشاورهداشتهباشید

 

گردآوریبخشزناشوییآکا ایران

منابع

مجلهزندگیایدهآل

تبیان

 منبع :

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :