آکاایران: 18 روش برای کنترل داخلی درآمد ها و هزینه ها


تجارت و بازرگانی آکا ایران

,آکا ایران،مجله اینترنتی،مجله،آکا ایران،آتا،کسب و کار،تجارت و بازرگانی،کنترل درآمد و هزینه،درآمد،هزینه،درآمد و هزینه

آکاایران: روش های کنترل داخلی درآمد ها و هزینه ها

,آکا ایران،مجله اینترنتی،مجله،آکا ایران،آتا،کسب و کار،تجارت و بازرگانی،کنترل درآمد و هزینه،درآمد،هزینه،درآمد و هزینه
 کنترل فروش و درآمدها:


1 تنها کالاهایی از انبار صادر یا خدماتی انجام می شود که قبلا مجوز صدور ، حواله انبار /انجام کار برای آن صادر شده باشد.

2 مدارک مربوط به تحویل کالا یا انجام خدمات به نحو مناسب از مشتریان

3 مدارک مربوط به ارسال و یا تحویل کالا عینا جهت ثبت در سوابق  انبار مورد استفاده قرار می گیرد.

4 صورت حساب ها با شماره ترتیب چاپی  و بر اساس مندرجات مدارک مربوط به ارسال کالا یا ارائه خدمات تنظیم می شود.

5 قبل از ارائه صورت حساب ها به مشتری ، کنترل های زیر توسط اشخاصی مستقل از تنظیم کنندگان صورت حساب به عمل می آید:

کنترل قیمت های مندرج در صورت حساب با قرارداد منعقده و یا لیست قیمت مصوب
کنترل محاسبات صورت حساب
 کنترل سایر شرایط از قبیل تخفیفات و نحوه پرداخت

6 وجوه نقد ،چک ها و اسناد دریافتنی در هنگام دریافت با مدارک مربوطه مطابقت داده شده و رسید مربوط که دارای شماره ترتیب چاپی باشد به نحو مناسبی صادر می شود.

7 کلیه وجوه چک های دریافتنی ،حداکثر در ابتدای روز به حساب بانکی شرکت واریز شده و یا جهت وصول به بانک واگذار  و  کلیه اسناد مدت دار به مسئول مربوطه تحویل  و رسید مربوطه دریافت می شود.

8 طی دوره های منظم مثلا 15 روز یکبار صورت حساب های بانکی مربوطه به کلیه حساب های بانکی اخذ و توسط اشخاصی مستقل از مسئولین دریافت و پرداخت  و مسئولین ثبت دفتر با اقلام مندرج  در دفاتر شرکت مطابقت و ماهیت و دلایل کلیه اقلام مزبور ، اقلام مغایرت مشخص شده و نتایج حاصله توسط یکی از مقامات مسئول شرکت مورد بررسی و تایید قرار می گیرد.

 کنترل خرید ها و هزینه ها :

1 هیچ خرید یا دریافت خدمتی فاقد مجوزهای خرید یا دریافت خدمات انجام نمی شود .

2 در هنگام تحویل کالا یا خدملات ، مدارک کافی و مناسب برای مستند کردن مشخصات ، مقادیر یا کیفیت کالا تهیه می شود .

3 کنترل های مناسبی وجود دارد که بتوان اطمینان حاصل نمود که کلیه مدارک مدنظر قرار خواهد گرفت.

4 کنترل های مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که در مقابل کلیه مدارک مربوط به کالا یا ارائه خدمات دریافتی  صورت حساب  دریافت می گردد.

5 مقادیر ، مشخصات و کیفیت کالا /خدمات دریافتی مندرج در صورت حساب ها با مدارک مربوط  با دریافت کالا مطابقت می گردد.

6 صدور چک فقط در مقابل برگ های دستور پرداخت دارای شماره چاپی که بر مبنای مدارک  و مستندات مربوط به معاملات شرکت صادر گردیده  و توسط مقام مسئولی تائید گردیده ، انجام می شود .

7 همزمان با صدور چک مستندات و مدارک پیوست جهت جلوگیری از استفاده مجدد به نحو مناسبی باطل می شود.

8 صدورچک و حواله های بانکی توسط اشخاصی مستقل از صادر کننده مجوز پرداخت صورت می گیرد.

9در زمان تحویل چک به ذینفع رسید معتبر  دریافت  و چک های تحویل نشده به نحو مناسبی نگهداری میشود.

قبل از پرداخت صورت مخارج توسط شخصی مستقل از تهیه کننده از نظر صحت مطالبات و مدارک اسناد ضمیمه کنترل و تصویب و برای جلوگیری از استفاده مجدد به نحو مناسبی باطل  می شود.

منبع: channelz
.

منبع : atairan.com

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :