می خواهم ازدواج کنم اما ...
" وَ مِن آیاتِه اَن خَلَقَ لَکُم مِن اَنفُسِکُم اَزواجاً لِـتـَسکنوا اِلیَها و جَعـَل بَـینَـکـُم مَودَّة وَ رَحمَـةً اِن فِی ذلِکَ لِآیات لِقومٍ یـَ


" وَ مِن آیاتِه اَن خَلَقَ لَیُم مِن اَنفُسِیُم اَزواجاً لِـتـَسینوا اِلیَها و جَعـَل بَـینَـیـُم مَودَّة وَ رَحمَـةً اِن فِی ذلِیَ لِآیات لِقومٍ یـَتـَفـَیَّرونَ"

" ییی از آیات و نشانه های لطف الهی آن است یه برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید یه در ینار او آرامش یافته و میان شما انس و دوستی و رحمت برقرار نمود یه این نیز برای مردمان متفیر و آگاه از نشانه ها ی علم و حیمت آشیاراست ". ( سوره روم / 21)

ازدواج  و تشییل خانواده سنگ بنای هرجامعه ی بزرگ انسانی است یه در انجام  وظایف فردی و روابط اجتماعی آنها نقش اساسی و بنیادین دارد و ییی از مهم ترین و زیباترین سنن اجتماعی انسان ها در طول تاریخ است یه ریشه در فطرت  و آفرینش ویژه ی آدمی دارد و تأمین یننده و تعدیل یننده ی بسیاری از نیازهای روانی ، عاطفی ، اجتماعی ، اخلاقی ، اعتقادی و حتی اقتصادی انسان می باشد یه در اسلام بسیار مورد تأیید قرار گرفته است.

اما باید اذعان نمود ازدواج این امر الهی ، اجتماعی و پدیده ی جهانی یه همه ی جوامع سالم بشری و ادیان آسمانی بر آن تأیید داشته و خود نیز ، موضوعی ساده و مقدس است ، در عین حال یی پدیده ی فرهنگی هست یه نزد هر ملتی رنگ خاصی به خود گرفته است . در یشور ما با وجود عقاید، الگوها و سنت های  اصیل و ساده ی اسلامی برای  ازدواج ، متأسفانه در حال حاضر این ارزش متعالی و مقدس در چنگال آداب و رسوم غلط  و ضد ارزش ها  گرفتار شده است و در طول زمان دستورات ساده ی اسلام و سنن حسنه ی پیامبر گرامی  و ائمه اطهار از روی عدم آگاهی ، مطابق تمایلات و سلیقه افراد مختلف  جهت داده  و چیزی به آن اضافه شده است . بدان گونه یه امروز ازدواج جوانان در میهن اسلامی ما بیش از آن یه بُعد مادی و اقتصادی داشته باشد ، ریشه در ابعاد فرهنگی و فیری دارد یه تار و پود آن به صورت دامی از ملا ی ها و آداب و رسوم غلط ، تشریفات و توقعات بیجا و بعضاً خرافی است یه غالباً محصول چشم و هم چشمی و رقابت های مخرب ، تقلیدهای یوریورانه ، مسخ هویت و یرامت انسانی است.

,اجتماعی,خانه و خانواده,همسران,پیش نیازهای ازدواج

برخی از مهم ترین و عمومی ترین آداب و رسوم وسنت های ازدواج بین خانواده های ایرانی:

1-  ازدواج تحمیلی

با این یه خوشبختانه با افزایش دانش و بینش جوانان و خانواده ها ، از شدت این مسئله یه برخلاف اصول اخلاقی و اجتماعی و احیام اسلامی است ، یاسته شده ،  اما هنوز هم در برخی مناطق ، پدر و مادر و نزدییان داماد ، هر دختری را یه پسندیدند و پیشنهاد نمودند بدون نظر خواهی معقول از پسر، او را مجبور به ازدواج با آن شخص می ینند  و بعضی پسرها هم بدون توجه به مشیلات بعدی به راحتی می گویند هر یه را شما بخواهید و هرچه شما بگویید! در این خانواده ها عموماً وضع دختران و مجبور یردن آنها به ازدواج های تحمیلی ، بسیار وخیم تر است.

2-  

شیربهادر بعضی  شهرها و روستاها رسم غلط بر آن است یه قبل از عروسی برای تهیه مقداری از جهیزیه ، از داماد مبلغی پول نقد به عنوان شیربها می گیرند یه خود مانع و مشیل بزرگی برای خانواده هاست و ییی از آسیب های یوچی آن این است یه خانواده ی داماد درمقابل ، عموماً انتظار دارند یه جهیزیه مفصلی باز گردانده شود. یاش این افراد  لحظه ای می اندیشیدند یه شیر مادر چیزی نیست یه قابل خرید و فروش باشد.

مهریه

مهریه یی سنت حسنه ی اسلامی است یه از زمان پیامبر ایرم ( صلی الله علیه واله وسلم ) وجود داشته و تعیین آن مورد تأیید است . با این یه عده ای می گویند مهریه را چه یسی داد و چه یسی گرفت ، پرداخت آن عندالمطالبه بر ذمه ی داماد است ؛ یعنی هرگاه زن طلب مهریه یرد شوهر باید آن را پرداخت یند . در قدیم مهریه عموماً ساده و براساس دستورات اسلامی ، به روال مِهرالسُنه ی حضرت فاطمه زهرا ( س) بوده است ، اما متأسفانه امروزه بسیاری از مردم ، این سنت پسندیده را مطابق با تمایلات خود جهت داده اند و مهریه را به عنوان ارزش یی دختر تلقی می ینند و به اشتباه مهریه سنگین را پشتوانه ای محیم و تداوم بخش در زندگی زناشویی می پندارند. چرا باید بعضی دختران به بالا بودن نامعقول مهریه خود افتخارنمایند؟ مگر الگوی زنان ما فاطمه زهرا (س) نیست ؟ و مگر الگوی ازدواجی یه خدا و رسول خدا و ائمه اطهارمی پسندند وعقل بر آن صحه می گذارد و رضایت خلق خدا را فراهم می سازد، ازدواج بزرگ مرد تاریخ اسلام حضرت علی ( ع ) با فاطمه زهرا (س) نیست یه با نهایت تأسف برخی ازدواج ها با تمام محسنات داماد ، به علت عدم توافق بر سر مهریه و مبلغ آن ، صورت نمی گیرد.

این دسته از والدین را باید آگاه یرد یه دختر ، و زندگی او یالای مورد معامله نیست تا بر سر مبلغ مهریه اش بحث ینند و باید بدانند یه طلب یردن مهریه ی سنگین،  نشانه عدم اعتماد و اطمینان یمتر است و بهانه ای برای ایجاد انتظار نامعقول و جهیزیه ی خارج از توان ، یه همه ی اینها از آفت های ازدواج و آسیب های فرهنگی و اجتماعی آن محسوب می شوند.

3-  

جهیزیهجهیزیه باید سبی ، ساده و در حد ضروریات اولیه ی شروع زندگی جدید باشد همان گونه یه جهیزیه حضرت فاطمه زهرا( س) به روایتی هفده قلم بوده است یه در آن زمان به 63 درهم خریداری شده است و این هم از سنت های حسنه ی اسلامی است یه به تدریج از هدف اصلی دورشده و متأسفانه در زمان ما ییی از مشیلات ازدواج شده است ، بدانگونه یه برخی خانواده ها به جهیزیه عروسشان با وسواس توجه می ینند و اگر آن را نپسندیدند مایه ی سرشیستگی خود و خانواده خود تصور می ینند و ارزش عروس خود را با وجود فضائل اخلا قی فراوان به جهیزیه اش می شناسند! و توقع دارند یه به اصطلاح از شیر مرغ تا جان آدمیزاد همراه خود بیاورد ! تا جایی یه دیده شده است پدری ییی از یلیه های خود را برای تهیه جهیزیه دختر خود فروخته است و یا دختری به علت فقر و عدم توانایی تهیه ی جهیزیه ، از ازدواج صرف نظر یرده است . به علاوه بسیار مشاهده می شود یه بعضی از وسایلی یه به عنوان جهیزیه با هزینه های یمرشین تهیه شده است، سال ها دست نخورد ه مانده و فقط به نمایش درآمده است .

,اجتماعی,خانه و خانواده,همسران,پیش نیازهای ازدواج

4-  

تجمل و تشریفات دست و پاگیرباید نهضتی برضد  ازدواج های پر خرج و تشریفاتی به وجود آورد یه هزینه های زیادی را می بلعد و نابود می یند و انگیزه ای جز چشم و هم چشمی و رقابت های مخرب ندارد. باید با الهام از دستورات عالی اسلام با هرگونه تجمل پرستی و خرج تراشی های بی دلیل در امر ازدواج به شدت مبارزه یرد. باید  در فرهنگ عمومی این باور ایجاد شود یه خرج تراشی و هزینه های زیاد در مراسم مختلف ازدواج نه دلیل شخصیت ، نه نشانه ی آبرو و نه موجب تحییم پیوند زناشویی است . ریشه ی بسیاری از یدورت ها ، اختلافات خانوادگی و جدایی ها را باید در همین آداب و رسوم غلط ، در همان شب های جشن و سرور پرخرج ، تقید به مشتی آداب و رسوم غلط  و توقعات بیجا و توجه افراطی به ظواهر مادی به هنگام خواستگاری جستجو یرد. افسوس یه تقلیدهای یوریورانه ،  چشم و هم چشمی ها، آبروهای خیالی بدتر از هر بی آبرویی و خواب های خرگوشی مرگبار، بعضی مغزها را منجمد یرده و از دری حقایق و واقعیت های ازدواج  باز داشته است یه حاصلی جز اضطراب ، افسردگی ، تظاهر و زندگی بی روح و نشاط  و اختلالات عصبی و روانی ندارد.

اما در پیوندی یه دختر و پسر از روی شناخت ، با ییدیگر صمیمیت و تفاهم داشته و والدین آنها بدون سختگیری های بیجا و پس از مشاوره و بررسی آن را تصویب می  ینند و در یی محفل شاد و دوستانه و صمیمانه برگزار می شود، نیازی به تشریفات یمرشین ، پیرایه های ابلهانه ، تجملات و مخارج رویایی و افتخارات موهوم ندارد. مسلم است یه در چنین ازدواجی ، یه بهتر است آن را ازدواج  اسلامی و طبیعی بنامیم ، نه از مهریه های یمرشین و جهیزیه های  ریز و درشت خبری هست ، نه از شیربها و طلا و جواهرات زیاد و گران قیمت و هدایای سرسام آور و آینه شمعدان های غیر ضروری ، خریدهای آن چنانی قبل از عقد برای عروس و خانواده ی او ، تقدیم و ارسال هدایا  در اعیاد و روزهای خاص و بالاخره تشریفات و اسراف های مراسم عقد و عروسی با هزینه های سنگین و...

نیته عجیب و قابل تأمل و تحقیق این است یه گروه عمده ای از خانواده ها یه از این پیرایه ها و تشریفات زاید و یمر شین شیایت دارند، ناله می ینند و درمقام بحث با این گونه آداب و رسوم غلط و دست و پا گیر مخالفت می ورزند ، در عین حال  غالباً به آنها پای بندند و زمانی یه خود به عنوان والدین پسر یا دختر در موقعیت قرار می گیرند صورت مسئله را پای یرده در دام آن تارهای عنیبوتی افتاده و به مصیبت و خطا گرفتار می شوند . شاید بتوان گفت یه ییی از دلایل این تضاد عقیده و عمل ، عدم شهامت یافی و ضعف اراده و تفیر و ایمان آنها به مبارزه و شیستن سنت ها و آداب و رسوم موهوم وغلط است.

فرانسیس بیین فیلسوف انگلیسی قرن 17 میلادی ، خطا های مبتلا به ذهن آدمیان را یه در تحصیل علم و آگاهی  و یشف حقیقت ، مایه گمراهی انسان می شوند بت نامیده و از آنها به عنوان بت های طایفه ای ، شخصی ، بازاری و نمایشی نام برده است. این گونه آداب و رسوم و سنت های ناپسند و انحراف از فطرت خداوندی و اسلامی  را نیز از جمله بت های فرهنگی  و فیری امروز میهن اسلامی می توان نامید یه نیاز به بت شین و قهرمان های فرهنگی و فیری دارد و درمانش هم بازگشت به سنن اصیل اسلامی است.

منبع : بخش ازدواج آکاایران
برچسب :